Allmänna villkor

Priser Samtliga priser är angivna i svenska kronor, SEK. Offererade produktpriser gäller vid tecknande av serviceåtagande. Mervärdesskatt tillkommer med för närvarande 25 % på angivna priser. Kemikalieskatt kan tillkomma. IT-Total Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra priset p.g.a.valutaförändringar.
Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodatum har IT-Total rätt att fakturera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).
Fakturering Produkter och serviceåtagande faktureras vid produktleverans i de fall installation inte ingår. Om inte annat anges i offerten faktureras Produkter och serviceåtagande vid effektiv leveransdag (enligt Allmänna villkor) i de fall installation ingår. Installation med fast pris faktureras vid effektiv leveransdag.
Äganderättsförbehåll Maskinprodukter förblir leverantörens egendom fram till dess de fullo betalats. Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst. Till dess att äganderätten har övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda maskinprodukterna och att inte utan leverantörens skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dess
Beställning Godkännande av behörig person i denna offert utgör beställning. Beställning på annat sätt skall göras av behörig person skriftligen med giltigt referens (t.ex. kundens beställningsnummer) Vi tar inte emot telefonbeställningar. Normal leverans debiteras med en enhetsfrakt om 235 SEK.
Snabbleverans Vid begärd snabbleverans av produkter från lokal distributör debiteras kund eventuellt höjd produkt- och fraktkostnad.
Leverans utanför Sverige Om inte annat angivits i offert tillkommer fraktkostnad. Vid leverans utanför EU tillkommer avgifter för införsel och tull.
Garanti produkter Enligt tillverkande företags gällande garantivillkor.
Sekretess IT-Total begär att styckpriser och personinformation i denna offert beläggs med sekretess. För det fall en sekretessbedömning av offerten skall göras i enlighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400) är det vår uppfattning att vi kommer att lida stor skada om uppgift om delprissättning, referenser och personuppgifter offentliggörs.
För att ta del av hur vi behandlar era personuppgifter, besök https://www.it-total.se/privacypolicy